Obowiązujący regulamin sklepu internetowego od dnia 01.04.2021r.

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym enerwin.pl prowadzony jest przez firmę Hotelmapa Spółka z organiczona odpowiedzialnością, ul. Łącka 20, 09-402 Płock, dane rejestrowe spółki KRS 0000351596, REGON 142292604, NIP 7743146615, spółka została zarejestrowana w 2011 r.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – firma Hotelmapa Sp. z o.o.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym enerwin.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/towar będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Polityka prywatności – polityka prywatności zamieszczona na stronie sklepu Sprzedającego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Łącka 20, 09-402 Płock, woj. mazowieckie.

2. Adres e-mail sklep@enerwin.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy:

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Nest Bank S.A. 35 1870 1045 2078 1064 9111 0001

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie lub emailowo ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Celem rejestracji Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

2. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen. W przypadku zmiany cen produktów lub ich braku w magazynie Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny lub nowego terminu realizacji, zamówienie nie będzie realizowane.

4. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).

e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8
Płatność i dostawa

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.

2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (faktura). Klient otrzymujący fakturę, zobowiązany jest do podania niezbędnych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT (przede wszystkim – pełna nazwa klienta, adres zamieszkania bądź siedziby, numer NIP dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

3. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z sprzedającym. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

4. Płatność za zamówione produkty dokonywana jest w miejscu odbioru zamówienia, do rąk Doręczyciela lub przelewem – wysyłka następuje po zaksięgowaniu kwoty na koncie sprzedającego (wartość zamówionych produktów plus koszty wysyłki).

5. Koszt dostawy zamówionych produktów, w zależności od ich ilości lub wagi, podany jest w zakładce „koszty dostawy”.

6. Zamówienia powyżej 500 zł brutto dostarczane są bezpłatnie.

7. Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Doręczyciela, co Sprzedający zaleca. W przypadku stwierdzenia niekompletności zamówienia Kupujący powinien spisać protokół z Doręczycielem, ze wskazaniem brakujących produktów i albo odmówić przyjęcia przesyłki albo przyjąć niekompletną. Zgłoszenie (telefoniczne lub mailowe) Sprzedającemu braków winno być potwierdzone kopią w/w protokołu. W przypadku uznania zgłoszenia przez Sprzedającego, dosłanie brakujących produktów następuje na jego koszt.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, licząc wyłącznie dni robocze.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, licząc wyłącznie dni robocze.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawierające: dane Konsumenta, nr konta bankowego do zwrotu, lista produktów których dotyczy odstąpienie i data zawarcia umowy (złożenia zamówienia w Sklepie). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży.

5. Oświadczenie musi być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie go na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

6. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt, przynależne wyposażenie bądź akcesoria oraz opakowanie będą nieuszkodzone (z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzona została ta część opakowania, która w inny sposób uniemożliwiłaby sprawdzenie produktu) oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane przez Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane.

8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

9. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, firma dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 6 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca, która zostanie wysłana do Konsumenta pocztą elektroniczną.

10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu tylko koszty zakupu Produktów bez kosztów wysyłki towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11
Reklamacja i Gwarancja na Produkty

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Doręczyciela, w chwili jej dostarczenia, oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego, w przypadku jej uszkodzeń i odmowy przyjęcia. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności Dostarczyciela. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie, wraz z Dostarczycielem, protokołu reklamacyjnego, w którym należy opisać rodzaj zastanych uszkodzeń. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką Dostarczyciela oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Uszkodzenia gwarancyjne należy ponadto zgłaszać telefonicznie.

3. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

5. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy niezwłocznie odesłać adres Sprzedawcy. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji. Przesyłki wysyłane przez Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący ma prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy.

6. Produkty posiadają gwarancję producenta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 1 lub 2 lata , a wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu i gwarancji. Gwarancji udziela Producent produktu, w przypadku świadczeń gwarancyjnych należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej wydanej przez Producenta.

7. W przypadku gwarancji prosimy o przesłanie produktu do najbliższego autoryzowanego serwisu producenta, adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz w instrukcji obsługi.

8. Świadczenia z tytułu gwarancji są możliwe wyłącznie po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktura VAT, paragon) oraz karty gwarancyjnej prawidłowo wypełnionej przez autoryzowanego montera (jeśli brak karty gwarancyjnej to wymagany jest rachunek za wykonana usługę montażu przez autoryzowaną firmę).

9. W przypadku uznania gwarancji – naprawiony / wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt producenta.

10. W przypadku nieuznania gwarancji – produkt może zostać naprawiony (o ile jest to technicznie możliwe), w takiej sytuacji naprawa jest realizowana na koszt Klienta, produkt odsyłany jest również na koszt Klienta.

11. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Produkcie, w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na produkcie, oraz gdy urządzenie zostało zainstalowane przez niewyspecjalizowany personel.

12. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał instalacji urządzenia we własnym zakresie oraz jakichkolwiek zmian i modyfikacji w dokumentach (faktura, paragon, karta gwarancyjna), w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na urządzeniu i karcie gwarancyjnej.

13. W przypadku nieuznania gwarancji Usługodawca może zrezygnować z naliczania kosztów naprawy / wymiany oraz wysyłki.

14. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

15. W przypadku produktów dostarczanych z kartą gwarancyjną, warunki gwarancji oraz termin gwarancji określa karta gwarancyjna.

16. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewłaściwego zastosowania oferowanych Produktów.

17. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu np. bezpieczniki, membrany, uszczelki, baterie, itp.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce Polityka prywatności.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadamiani komunikatem pojawiającym się na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.

3. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z powyższym regulaminem, w pełni go rozumie i akceptuje jego treść.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Płatności internetowej obsługiwane są przy współpracy z firmą PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Uwaga: W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Kupujący oświadcza ze przed zakupem zapoznał się z regulaminem w momencie składania zamówienia.